Privacy policy 4a-Control

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van 4a-control of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Jan Pauwaert
Onderneming: 4a-control
Bezoekadres: Turkeije 17
4508PB Waterlandkerkje
Nederland
E-mail: Info@4a-control.nl
Telefoonnummer: +31 (0)646272263
KvK-nummer: 69635196

4a-control is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. 4a-control is verantwoordelijke in de zin van de AVG.
4a-control is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens 4a-control, waaronder http://www.4a-control.nl.

4a-control verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door 4a-control opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door 4a-control. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor 4a-control om de overeenkomst uit te voeren.

4a-control gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt 4a-control altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door 4a-control worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • Voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, bank/creditcard gegevens en ordernummer;
  • Voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, adres, geslacht, e-mailadres, bank/creditcard gegevens, ordernummer;
  • Voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • Voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt 4a-control altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan Info@4acontrol.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • In het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • In het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • In het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan 4a-control gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor 4a-control, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar Info@4a-control.nl

Het staat 4a-control vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van 4a-control ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van 4acontrol. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van 4a-control. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van 4a-control.